Історія кафедри

Викладання ендокринології студентам 4 курсу як окремої дисципліни почалось в ДМА ще у 1978 р., коли на кафедрі госпітальної терапії № 1 Дніпропетровського медичного інституту (зав. кафедри д. мед. н. професор І.І.Крижанівська) був створений доцентський курс ендокринології. Очолила курс доцент І.І.Візгалова. Викладали ендокринологію також асистенти к. мед. н. Клюйко В.М. та к.мед. н. Романенко С.А. З 1994 р. навчання за курсом ендокринології проводилось вже на кафедрі факультетської терапії та ендокринології (зав. кафедри член-кореспондент НАМН України, д. мед. н. професор Т.О.Перцева). Відповідальною за курс була доцент І.І. Візгалова. З 1999 р. відповідальним був призначений доцент Марцинік Є.М., а до викладання дисципліни приєднались асистенти к. мед. н. Тищенко І.В., к. мед. н. Бондарева О.О., к. мед. н. Осетрова М.С., к. мед. н. Чурсінова Т.В.

Історія викладання ендокринології у ДМА відзначена участю викладачів кафедри факультетської терапії та ендокринології у підготовці та виданні навчально-методичних посібників та підручників: у 2002 р. – підручник «Ендокринологія» для студентів медичних ВНЗ (співавтор проф. Перцева Т.О.), у 2003 р. – Посібник для студентів та лікарів «Дифференцированный подход к лечению артериальной гипертензии у больных сахарным диабетом» (автори проф. Перцева Т.О., доц. Марцинік Є.М., ас. Тищенко І.В.) та «Посібник з ендокринології для студентів медичних ВНЗ» на електронному носії (автори проф. Перцева Т.О., доц. Марцинік Є.М.), у 2008 р. з перевиданням у 2013 р. – підручник «Endocrinology» англійською мовою (співавтори проф. Перцева Т.О., доц. Марцинік Є.М.), у 2012 р. – навчальний посібник «Ендокринологія» (співавтори проф. Перцева Т.О., доц. Марцинік Є.М.). Професор Т.О.Перцева та доцент Є.М.Марцинік долучались до створення Протоколів надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на цукровий діабет 2 типу (Наказ МОЗ України № 1118 за 2012 р., співавтор доц. Є.М.Марцинік, рецензент проф. Т.О.Перцева) та 1 типу (Наказ МОЗ України № 1021 за 2014 р., співавтор доц. Є.М.Марцинік, рецензент проф. Т.О.Перцева).

В 2015 році студент 5 курсу А.Кваша, який був підготовлений на кафедрі факультетської терапії та ендокринології, здобув призове друге місце на Загальноукраїнській олімпіаді з ендокринології, а студентка 4 курсу Гаджало А.О. посіла друге призове місце ІІ етапу міжвузівської конференції студентів та молодих вчених.

З 2003 р. на кафедрі госпітальної терапії № 2 (зав. кафедри академік НАМН України, д. мед. н. професор Г.В.Дзяк) почалось навчання студентів 6 курсу за програмою таких циклів, як «Особливості ведення хворих з ендокринною патологію» та «Невідкладні стани в ендокринології». Відповідальною за ці цикли була призначена асистент Н.О.Перцева, якою були розроблені відповідні навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації для студентів та викладачів, ситуаційні задачі, контрольні тестові завдання).

І, нарешті, 02 червня 2015 р. був виданий Наказ ректора про створення в ДМА кафедри ендокринології, виходячи з необхідності удосконалення системи підготовки фахівців, враховуючи рішення Вченої ради академії від 22.04.2015 р. та згідно погодження МОЗ України. Кафедра ендокринології ДМА була заснована у складі 1 міжнародного факультету. 01 вересня 2015 р. було проведене перше засідання колективу кафедри, на якому були обговорені організаційні, навчально-методичні питання, наукові завдання та плани лікувальної роботи.

Очолила кафедру доцент Перцева Н.О., висококваліфікований лікар та досвідчений педагог, яка щойно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за темою «Функція ендотелію та тромбоцитарний гемостаз у хворих цукровим діабетом 2 типу з різним рівнем компенсації та артеріальною гіпертензією». Перцева Наталія Олегівна – випускниця ДМА. Після закінчення академії навчалась в аспірантурі на кафедрі госпітальної терапії № 2, у 2002 році нею була захищена кандидатська дисертація за темою «Вплив інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту на функціональний стан і гемодинаміку нирок у хворих з доклінічною стадією діабетичної нефропатії» (науковий керівник – академік НАМН України, д. мед. н. професор Г.В.Дзяк). З 2001 року працювала асистентом кафедри госпітальної терапії № 2, з 2008 року – доцентом цієї кафедри. Н.О.Перцева є автором 51 наукової та навчально-методичної роботи з питань ендокринології та внутрішньої медицини. У грудні 2015 р. їй було присвоєно вчений ступінь доктора медичних наук.

Сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі доценти Марцинік Є.М., Тищенко І.В, асистенти кандидати медичних наук Бондарева О.О., Гуржій О.В., Чурсінова Т.В., Маляр К.Ю., асистенти Рокутова М.К., Мошенець К.І. та Ільчук К. М., лаборант Хруленко Ю.Д., а також проходять навчання у клінічній ординатурі Якименко Г.О. та Ідагха Матсанга Йорік Мішель (громадянин Габону). Викладачі кафедри – висококваліфіковані лікарі, що мають досвід ведення хворих з ендокринною та терапевтичною патологією.

Доценти Перцева Н.О. та Марцинік Є.М. – члени Європейської асоціації діабетологів, Європейської та Української асоціації ендокринологів, учасники міжнародних конгресів, конференцій, лектори Школ та Майстер-класів з питань ендокринології та діабетології. Систематично вони виступають з доповідями на засіданнях Дніпропетровського товариства ендокринологів. Доцент Марцинік Євген Миколайович багато років є одним з організаторів науково-практичної конференції «Міжнародні Дні Діабету», яка щорічно проводиться у Дніпропетровську для лікарів та пацієнтів. Викладачі кафедри неодноразово брали участь у роботі міжнародних, національних, регіональних ендокринологічних та терапевтичних конгресів і конференцій з усними та стендовими доповідями про результати власних наукових досліджень. Багато років співробітники кафедри є учасниками міжнародних та національних мультицентрових клінічних досліджень.

Зараз на кафедрі ведеться викладання ендокринології студентам 4 та 6 курсу медичних (спеціальності «лікувальна справа», «педіатрія») та міжнародного факультетів. Для іноземних студентів викладання проводиться російською та англійською мовами. На 4 курсі навчаються також студенти за спеціальністю «медико-профілактична справа».

З січня 2016 р. на кафедрі почалось навчання лікарів на циклах тематичного удосконалення та передатестаційної підготовки. Також передбачена підготовка з ендокринології лікарів-інтернів 2 ріку навчання.

У 2016 р. дві студентки 6 курсу (Верцінська А.О. та Цветінська О.В.) отримали дипломи Загальноукраїнської предметної олімпіади з ендокринології за краще вирішення клінічних ситуаційних задач та за краще володіння практичними навичками. Студентки 5 курсу – учасники студентського наукового гуртка кафедри ендокринології Чубукіна О.В. та Гаджало А.О. посіли відповідно 1 та 2 призові місця ІІ етапу міжвузівських конференцій молодих вчених та студентів.

Клінічними базами кафедри є медичні заклади з високим рівнем лікувально-діагностичного процесу: Відокремлений структурний підрозділ «Клініка медичної академії» ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України", КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.Мечнікова», КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 9» ДОР». Заняття зі студентами проводяться в зручних учбових кімнатах та в палатах ендокринологічних відділень, де студенти під керівництвом викладачів та самостійно здійснюють курацію хворих і відпрацьовують необхідні практичні навички. Лекції вітчизняним та іноземним, в тому числі англомовним, студентам викладають доценти Перцева Н.О., Марцинік Є.М., Тищенко І.В. на високому професійному рівні з використанням мультимедійних презентацій.

Захворюваність населення України патологією ендокринної системи залишається досить високою. Найбільш актуальними проблемами є цукровий діабет та хвороби щитоподібної залози. Тому головною метою навчального процесу колектив кафедри вважає удосконалення підготовки лікарів, в тому числі сімейних, добре обізнаних з питань ендокринної патології.

Запланована та виконується науково-дослідна робота «Особливості коморбідних станів при ендокринних захворюваннях». Завершується виконання дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук (асистент Рокутова М.К.) та запланована ще одна кандидатська дисертація (асистент Мошенець К.І.)

Зараз кафедра проходить етап становлення. Спираючись на досвід викладання ендокринології на кафедрах факультетської терапії та ендокринології, госпітальної терапії № 2 та враховуючи вимоги нової навчальної програми, викладачі кафедри здійснили розробку навчально-методичних матеріалів для проведення практичних занять та контролю знань. Викладання дисципліни паралельно студентам 4 та 6 курсів дає можливість оцінити засвоєння знань, навичок та їх «виживання» протягом певного часу, а також докласти зусиль по підвищенню якості навчання.

Задачі для колективу та перспективи розвитку кафедри стосуються усіх розділів діяльності: це оптимізація навчального процесу, здійснення науково-дослідної роботи, вдосконалення технічного забезпечення викладання та наукової роботи, створення нових та зміцнення існуючих зв’язків з науковою та лікарською спільнотою, підвищення кваліфікації співробітників, продовження виконання міжнародних багатоцентрових клінічних досліджень, виховання студентів з позицій гуманізму, лікарської етики та деонтології, участь у громадському та культурному житті рідної академії.